default

Архив - Обществени поръчки

04 Май 2015
Обществена поръчка 04/05/2015, 16:52
Открита процедура по ЗОП за възлагане на Обществена поръчка с предмет: "Вътрешно проектиране и обзавеждане на изложбени площи и мултимедийна зала в Посетителския център на Природен парк "Персина" в гр. Белене, по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Повече
01 Апр. 2015
Обществена поръчка 01/04/2015, 15:52
Открита процедура по ЗОП с предмет: СМР на обект "Преустройство, реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда на остров Магареца за нуждите на Зелено училище" по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина".
Повече
13 Март 2015
Обществена поръчка 13/03/2015, 11:41
СМР на обект „Реконструкция на сградата на Посетителски център на ПП"Персина" и ремонт на дребномащабна инфраструктура на територията на парка по проект “Устройство и управление на Природен парк «Персина»"
Повече
03 Септ. 2014
Публична покана 03/09/2014
Доставка на оборудване за поддържка и осигуряване на достъп до съоръженията във влажните зони на остров "Персин" и ЗМ "Кайкуша" и оборудване за поддържка на терена около кътовете за отдих чрез косене по проект "Устройство и управление на ПП "Персина"
Повече
27 Юни 2014
Публична покана 27/06/2014
Обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Инвеститорски контрол по време на проектирането и СМР на обект "Реконструкция на сградите на Посетителския център на ПП "Персина" и "Зелено училище в сърцето на Дунав" по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Повече
14 Май 2014
Публична покана 14/05/2014
Обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет :"Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и осъществяване на авторски надзор по време на СМР на обект Реконструкция на сградите на Посетителския център на ПП "Персина" и "Зелено училище в сърцето на Дунав" по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Повече
10 Май 2014
Публична покана 10/05/2014
Доставка на мобилни ГПС приемници и приложимия софтуер за тяхната употреба, вкл. ГИС софтуер за мобилни и стационарни компютри за обработка на получената информация по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Повече
16 Апр. 2014
Публична покана 16/04/2014 - ПРЕКРАТЕНА
Обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет:
"Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и осъществяване на авторски надзор по време на СМР на обект "Реконструкция на сградите на Посетителски център на ПП "Персина" и "Зелено училище в сърцето на Дунав" по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Повече
17 Март 2014
Открита процедура 17/03/2014
Открита процедура "Поддържащи и възстановителни дейности в земи и водни площи на територията на Природен парк "Персина" по обособени позиции: Обособена позиция №1: Възстановяване и поддържане на хабитати и местообитания, Обособена позиция №2: Дейности по поддръжка на терена и осигуряване на достъп чрез периодично косене
Повече
16 Яну. 2014
Открита процедура 16/01/2014
Процедура "Специализирани консултантски услуги, свързани с изпълнението на проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Повече