default

Архив - Процедури по ЗОП

Публична покана
Доставка на оборудване за поддържка и осигуряване на достъп до съоръженията във влажните зони на остров "Персин" и ЗМ "Кайкуша" и оборудване за поддържка на терена около кътовете за отдих чрез косене по проект "Устройство и управление на ПП "Персина"
Повече
Публична покана
Обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Инвеститорски контрол по време на проектирането и СМР на обект "Реконструкция на сградите на Посетителския център на ПП "Персина" и "Зелено училище в сърцето на Дунав" по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Повече
Публична покана
Обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет :"Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и осъществяване на авторски надзор по време на СМР на обект Реконструкция на сградите на Посетителския център на ПП "Персина" и "Зелено училище в сърцето на Дунав" по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Повече
Публична покана
Доставка на мобилни ГПС приемници и приложимия софтуер за тяхната употреба, вкл. ГИС софтуер за мобилни и стационарни компютри за обработка на получената информация по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Повече
Публична покана - ПРЕКРАТЕНА
Обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет:
"Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и осъществяване на авторски надзор по време на СМР на обект "Реконструкция на сградите на Посетителски център на ПП "Персина" и "Зелено училище в сърцето на Дунав" по проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Повече
Открита процедура - Поддържащи и възстановителни дейности
Открита процедура "Поддържащи и възстановителни дейности в земи и водни площи на територията на Природен парк "Персина" по обособени позиции: Обособена позиция №1: Възстановяване и поддържане на хабитати и местообитания, Обособена позиция №2: Дейности по поддръжка на терена и осигуряване на достъп чрез периодично косене
Повече
Открита процедура
Процедура "Специализирани консултантски услуги, свързани с изпълнението на проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"
Повече