default
Географски информационни системи

Географски информационни системи

През 2009 г. четири Дирекции на Природни паркове, заедно с Асоциацията на парковете в България, участват като партньори по тристранен проект между Белгия, България и Македония на име “Подкрепа за организации, работещи в защита на природата, за мониторинг и развитие на устойчиви земеделски практики, използвайки методи на дистанционните наблюдения”. Проектът е част от Фламандска програма за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа. Изпълняващи организации са Aurea Imaging – водеща организация и партньор от фламандска страна; ДПП Персина, ДПП Русенски Лом, ДПП Странджа, ДПП Българка и Асоциация на парковете в България от българска страна; Министерство на околната среда и пространственото планиране и Балканска Фондация за устойчиво развитие от македонска страна. Общата стойност на проекта е 157 000 евро, като 70 000 евро от тях са предоставени от Фламандското правителство, а останалите са принос на партньорите.

Основната цел на проекта е да изгради необходимите умения и знания сред българските и македонски специалисти по провеждане на мониторинг и при съставянето на доклади за състоянието на защитените зони и територии чрез ползването на модерни методи за анализ и контрол на промените в земеползването. Предвидени са обученията по интерпретация на сателитни снимки и обучения относно задълженията за мониторинг и редовни доклади за състоянието на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000, при чието провеждане и съставяне анализът на спътникови снимки играе много важна роля.

Основните ползи за всяка една от четирите български паркови дирекциите са закупуването на сателитни снимки за териториите на парковете, софтуерен продукт за анализа на снимките в рамките на проекта, обучение по ГИС за напреднали и обучение за анализ на сателитни снимки.

По време на курсовете възможност за участие имат и останалите седем Дирекции на Природни паркове в България. Курсовете са общи за партньорите от България и Македония и предоставят възможност за обмяна на опит между колегите от двете страни.

Проектът може да се разглежда като продължение на успешно проведения през 2007 г. проект БУЛГАНАТ с участието на фламандски партньори и две Дирекции на природни паркове в България. Тогава бяха проведени обучения по използване на географски информационни системи. Настоящият проект цели задълбочаване и надграждане на тези познания.

Продължителността на проекта е една година.