1
21 Септ. 2023

Доброволчески консервационен лагер организиран от Дирекция на природен парк „Персина“

ДПП „Персина“ организира за втора поредна година природозащитен лагер с доброволци

Измина и вторият доброволчески консервационен лагер организиран от Дирекция на природен парк „Персина“ по проект „Животът на пеликана“. В него се включиха учениците от проект Еразъм + към СУ „Димчо Дебелянов“ град Белене. Лагерът се проведе за периода от 27.08. до 30.08.2023 година с работа на терен и лекции в Посетителския център на Природен парк „Персина“, подготвени и изнесени от експертите в парка.
Доброволците се включиха в мониторинг на видовото разнообразие на влажните зони на остров Персин, запознаха се с методиките за наблюдение на птици и наблюдаваха интересни видове, като бялата лопатарка (Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), голям гмурец (Podiceps cristatus), черен щъркел (Ciconia nigra), червена чаплa(Ardea purpurea), морски орел (Haliaeetus albicilla) и много други. Наблюденията включваха, разграничаване на младите индивиди от възрастните и проследяване на поведението на животните при хранене и наличието на опасност.
Една от най-важните задачи на лагера беше идентифициране и преброяване на птиците в колонията от къдроглави пеликани (Pelecanus crispus) в блатото Песчина. Основната цел на лагера бе участниците да се запознаят с потенциалните заплахи за пеликаните на острова и мерките, които се вземат за възстановяването и опазването на вида на територията на ПП „Персина“.
В лагерa беше включено и представяне на един от интересните хабитати по поддържането и възстановяването на които работи ДПП „Персина“, 2340* Панонски вътрешноконтинентални дюни. Хабитата е един от приоритетните за опазване и обект на възстановяване. Работата в тази насока включва мерки за овладяване на разпространението на инвазивни видове растения, като храстовидната аморфа (Amorpha fruticosa). Поддържането на хабитата към момента се изразява в отстраняване на растението и остатъците от него от почистената територия на хабитата на определени места на острова.
В един от дните на терен на участниците им се предостави възможност да видят как се случва поддържането и на водните нива в блатата на острова. Показано им бе, как се управлява цялата система, осигуряваща достатъчно вода във влажната зона. Водата е изключително важно изискване към средата на обитание на водоплаващите видове птици. Поддържането на водни запаси, които са свързани с естествените процеси на пълноводие на река Дунав са от критично значение за видове, като къдроглавите пеликани и редица други колониално гнездящи птици на острова. Влажната зона на остров Персин, се поддържа от ДПП „Персина“, една изключително важна и отговорна задача, осигуряваща нейния живот и биоразнообразие.
Освен работа и наблюденията на терен, лагерът включваше и интересна лекционна част, насочена към пеликаните, историята на тяхното завръщане на остров Персин, представяне на защитените територии по категории съобразно Закона за защитените територии в България и др.
В заключение на доброволците им беше представена още една голяма инициатива по която работи ДПП „Персина“ за опазване на „дивите острови“ по река Дунав наречена -   DANUBEWILDislands. Съхранение на естественото състояние на островите по реката осигурява нейната свързаност, като един цялостен биокоридор. Всяко диво кътче е оазис за мигриращите видове животни и спасение при наличието на опасност и промяна в климатичните условия. В територията на ПП „Персина“ са включени островите резервати „Милка “ и „Китка“, като еталон представящ изцяло дива природа. Всички дейности в резерватите са забранени, с цел те да се запазят като естествени природни екоситеми. За да научите повече за дивите острови и тяхното значение за реката може да посетите интернет страницата на проекта www.wildisland.danubeparks.org
ДПП „Персина“ ви приканва още, да се включите и в анкетата, която се провежда на територията на всички дунавски държави, за да научите повече за река Дунав и да обогатите своите познания. Включете се на следния линк https://www.surveymonkey.com/r/GJ929QZ
Доброволческия лагер е част от дейностите, които ПП „Персина“ изпълнява в международен проект посветен на опазването на къдроглавите пеликани (Pelecanus crispus), предстои да се организира още един през следващата година. Всеки е добре дошъл да се включи в помощ на „Животът на пеликана“.
Текст и снимки: ДПП "Персина"