default

Защитени територии и зони

Поддържан Резерват "Персински блата"

Обявен със Заповед №1106/02.12.1981 г. на КОПС с цел запазване на типични дунавски блата и характерна блатна растителност, заедно с населяващите ги колонии от рибарки, чайки, корморани, чапли, диви патици и гьски. Общата му площ е 385,2 ха и включва следните територии: "Писченско блато" с площ 182 ха, "Мъртвото блато" с площ 122,6 ха и "Старото блато" с "Дульова бара" с площ 80,6 ха. Със заповед №РД-393 / 15.10.1999 г. резерватът е прекатегоризиран в Поддържан резерват със същото име и площ. . Поддържан резерват "Персински блата" е влажна зона с международно значение; истински рай в миналото за многочислени колонии от блатни птици - рибарки, чайки, корморани, чапли, диви патици и гьски; гнездовище на немия лебед; уникално есенно сборище на черния щъркел за страната. В резервата могат да се видят редките и изчезващи растителни видове джулюн, четирилистно разковниче, плаваща лейка, жълти какички, водянки, насекомоядната мехурка.

Защитена местност "Персин - изток"

Защитена местност "Персин - изток" обхваща най- източните девствени места на о. Персин, представляващи непроходими мочурища и просторни стари  върбово-тополови гори и съобщества от трастика и папур. Обявена е през декември 1981 г. с площ 718,9 ха.

Защитена местност "Персин"

През 2012 година със заповед на Министъра на околната среда и водите е прекатегоризирана буферната зона на Поддържан резерват "Персинаски блата" в Защитена местност "Персин" с територия от 5 513 хектара. Целта за обявяване на територията за защитена е опазване на заливаемите територии, характерна блатна растителност и биоразнообразие.

Резерват "Китка", о. Китка

Обявен със Заповед № 1106/02.12.1981 г. с площ 25,4 ха. Обявен е с цел запазване на първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел /Halliaeetus albicilla/.

Резерват "Милка", о. Милка

Обявен с ПМС № 849/28.03.1948г., Заповед 2245 от 30.12.1956г. Площта му е 30 ха. Обявен е с цел запазване на първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел /Halliaeetus albicilla/

Защитена местност "Кайкуша"

Обявена със Заповед № 438/02.08.1978г., с площ 240 ха . Включва остатьк от влажна зона в бившата Свищовско-Беленска заливна низина. Обявена е с цел запазването на естественото местообитание на редки водоплаващи птици и растителни видове, както и характерния облик на района.

Защитена местност "Плавала"

Обявена през м. април 1976 г. с площ 28,1 ха. представлява находище на растението Обикновен сладник. Находището се намира в землището на гр. Никопол. Наричано още сладък корен, гол сладник или сладник, растението е представител на сем. Бобови и достига височина 1 м. Голият сладник се отглежда, заради неговите корени. От тях се извлича екстракт, съдържащ голямо количество глициризин (подсладител, повече от 50 пъти по - сладък от захарозата, който има и лечебни свойства). Използва се за подобряване на вкуса на различни медикаменти, както и в безалкохолни напитки и бонбони , като известната в България в миналото безалкохолна напитка "Етър".

Природна забележителност "Скална църква"

Обявена е през 1976 г. с площ 1 ха. Природна забележителност "Скалната църква" се намира в местността Плавала в землището на гр. Никопол. Църквата е изсечена във варовика, по стените изобилстват стари надписи и рисунки от епохата на задържането на християнството. "Скалната църква" е трудно достъпна през по - голяма част от годината, което е свързано с месеците на пълноводие на р. Дунав.

Вековни дървета

  • 2 бели тополи, намиращи се на о. Персин, обявени през 1975г., на възраст над 180 г.
  • Бяла върба, намираща се на о. персин, на възраст 125г., обявена през 1975г.
  • Група от 15 тополови дървета, намиращи се на о. Персин, на възраст 150 - 200 г., обявена на 12.03.1975г.
  • Летен дъб в местността Плавала, землището на гр. Никопол.