1
18 Дек. 2023

Информационен ден за приключване на проект

Информационен ден за приключване на проект „Изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място "Комплекс Беленски острови“, ПП „Персина“

На 12 декември ДПП „Персина“ проведе  „Информационен ден за приключване на проекта“, в Посетителския център на парка. На събитието присъстваха представители на изпълнителите, на местните заинтересовани страни и  граждани. Ръководителят на проекта г-жа Радослава Маринова, експерт от дирекцията на парка, направи подробна презентация на процеса по изпълнението на дейностите от началото на проекта през  2020 година до настоящия момент. Представени бяха резултатите, като се обърна особено внимание на специфичните цели, основните консервационни дейности и постигнатите индикатори. Проектните дейности, които в основната си част бяха иновативни за страната от гледна точка на мащаб и обхват, бяха отчетени като успешно реализирани.
Общата и специфичните цели на проекта обхващаха: подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания в обсега на територията на Рамсарско място „Комплекс Беленски острови“; подобряване на природозащитното състояние на блатото „Кайкуша“; подобряване на условията за контрол и управление на постъпващите води във влажната зона „Остров Персин“, както и подобряване на природозащитното състояние на местообитание 2340* - Панонски вътрешно континентални дюни. 
За да се осигури устойчивост на резултатите, след края на проекта основните консервационни дейности ще продължат да се изпълняват на територията на парка.
Проект BG16M1OP002-3.15-003, „Изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място „Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е в размер на 1 660 382,98 лв., от които 1411325,52 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 249 057,46 лв. са национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
10

Текст и снимки: ДПП „Персина“