2
25 Яну. 2024

Нов вид за флората на България установен на територията на ПП "Персина"

Нов вид за флората на България установен на територията на Природен парк „Персина“

Dipsacus gmelinii Гмелинова лугачка - представител на род Dipsacus (Caprifoliaceae) е установен като нов вид за флората на България. През 2022 година по време на ботаническо проучване на остров Персин, случайно е открито растение, което ботаниците определят, като интересна находка принадлежаща към род Лугачки. След детайлно проучване се установява, че наблюдаваният вид е  Гмелинова лугачка (Dipsacus gmelinii), който до момента не е бил регистриран за флората на България. Това прави находището в Природен парк „Персина“ и в частност на остров Персин уникално и забележително. Биогеографски погледнато освен, че е единственото за страната то е и най-западната точка от световния ареал на разпространение на вида. Популацията на остров Персин е сравнително откъсната и на голяма отдалеченост от съседните популации в Румъния, което от своя страна я прави застрашена от изчезване и доста уязвима.
Разпространението на Dipsacus gmelinii включва Източна Европа и Западна Азия, най – близкото находище на североизток от ПП „Персина“ е в Северна Добруджа, Румъния, среща се и в Биосферен резерват Делтата на река Дунав.
Несъмнено възстановяването на влажните зони и поддържането на естественото състояние на островите и техните микроместообитания свързани с река Дунав, благоприятстват процеса по възстановяване на редица растителни и животински видове. Едно от разглежданите предположения за географското разпространение на вида Гмелинова лугачка (D.gmelinii) е, че е пренесен  чрез мигриращите водоплаващи птици, които в блатата на остров Персин са многочислени. А тяхното присъствие е свързано с естествените процеси на заливане предизвикани от периодите на пълноводие на река Дунав.  

Kunev, G., Kostadinov, I., & Karakasheva, D. (2024). Dipsacus gmelinii (Caprifoliaceae), a wetland species new to the Bulgarian flora. Hacquetia. Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/11660

Текст и снимки: ДПП „Персина“