1
06 Дек. 2023

Обществено обсъждане на изпълнението на Плана за управление на ПП "Персина"

На 29 ноември в посетителския център на ПП „Персина“ се проведе обществено обсъждане на изпълнението на плана за управление на ПП „Персина“. Събитието беше организирано от РИОСВ – Плевен и РИОСВ – Велико Търново с домакин Дирекция на ПП „Персина“. Отчета на дейностите обхвана изпълнението на Плана за управление на ПП „Персина“ за периода от 2006 до 2023 година. Планът за управление на  защитената територия е приет с Решение №77/2016 г. на Министерски съвет.
 Експерти от ДПП „Персина“ изготвиха доклад и презентираха изпълнението по главните дългосрочни цели посочени в Плана за управление. По конкретно насоките на отчета бяха свързани с възстановяването, опазването и поддържането на биологичното разнообразие, усъвършенстването на политиката на управление на парка, повишаването на икономическите ползи за местното население, без това да въздейства негативно върху природния комплекс, както и предоставянето на възможности за природозащитно образование и интерпретация. Бяха отчетени и успехите на Дирекцията на парка при реализирането на значителен брой проекти, включително успешното връщане на гнездовите колонии на къдроглавия пеликан в блатата на остров Персин, възстановяването на заливни гори с дървета от местни видове - бял бряст, бяла върба, черна топола и летен дъб, върху площи на остров „Градина“, заети преди това от хибридни тополи, както и редица други насоки на работата на експертите през годините.
По време на събитието присъстваха представители на МОСВ, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Велико Търново, ДПП „Персина“, държавни, областни и общински администрации, неправителствени организации, граждани и други заинтересовани страни.
Докладването по главните цели за изпълнението на плана беше прието от обществеността с препоръки към новият план за управление, който предстои да бъде изготвен.
Общественото обсъждане се състоя съгласно чл. 60 от ЗЗТ.

Текст и снимки: ДПП „Персина“