1
07 Дек. 2023

Организиране на публични събития

Дирекция на Природен парк „Персина“ организира две последователни публични събития по проект № BG16M1OP002-3.015-0003, „Изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място "Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина”.

Официална церемония по откриване на обект „Ремонт и реконструкция на сграда за домуване на техника в ПИ 03366.179.94.1 по кадастралната карта на град Белене, област Плевен”, която ще се състои на 12.12.2023 г. от 10:00 ч. в  гр. Белене пред сградата - обект на реконструкция.

Информационен ден за приключване на проект „Изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място "Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина”, № BG16M1OP002-3.015-0003, който ще се проведе на 12.12.2023 г. от 11:00 часа в гр. Белене, Посетителски център на Природен парк „Персина“ на адрес: ул. „Персин“ № 5.