1
23 Авг. 2023

Официална церемония "Първа копка"

Днес 23 август, в гр. Белене се проведе Официална церемония „Първа копка за стартиране на строително-монтажните дейности за обект: „Ремонт и реконструкция на сграда за домуване на техника в ПИ 03366.179.94.1 по кадастралната карта на град Белене, област Плевен”. Събитието е част от дейностите предвидени по проект BG16M1OP002-3.015-0003, „Изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място „Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина” -  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бенефициент по програмата е Дирекция на ПП „Персина“. Целта на изпълнението на проекта е подобряване на природозащитното състоянието на видове и типове природни местообитания в Рамсарско място „Комплекс Беленски острови“, попадащо в границите на Природен парк „Персина“. Сумата на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на  1 660 382.98 лв., от които 1 411 325,52 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 249 057,46 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Р. България.
Текст и снимки: "Геософт" ЕООД