12
10 Авг. 2023

Официално събитие

Проектът BG16M1OP002-3.015-0003, „Изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място „Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина” е  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бенефициентът Дирекция на ПП „Персина“ изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-71/16.07.2020г., за подобряване на природозащитното състоянието на видове и типове природни местообитания в Рамсарско място „Комплекс Беленски острови“, попадащо в границите на Природен парк „Персина“. Сумата на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на  1 660 382.98 лв., от които 1 411 325,52 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 249 057,46 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Р. България.
На 23.08.2023 г. от 10:00 ч. в  гр. Белене ще се проведе „Първа копка за стартиране на строително-монтажните дейности за обект: „Ремонт и реконструкция на сграда за домуване на техника в ПИ 03366.179.94.1 по кадастралната карта на град Белене, област Плевен”. Официалната церемония ще се състои пред сградата - обект на реконструкция.
12