default

План за управление

План за управление на ПП "Персина", приет 2016

План за управление на ПП "Персина" приет с Решение № 77/11.02.2016 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 13/2016г.)
Действащ за периода 2016 - 2026 година
ПУ - действащ
3.3 MB (pdf) Свали

План за управление на Природен парк "Персина"

План за управление на Природен парк "Персина
2.46 MB (pdf) Свали
Приложения
1017.03 KB (pdf) Свали
Карта - Начин на трайно ползване и административна принадлежност
4.44 MB (pdf) Свали
Карта - Вид собственост
3.91 MB (pdf) Свали
Карта - Скален фундамент
3.93 MB (pdf) Свали
Карта - Хидрографска мрежа
1.57 MB (pdf) Свали
Карта - Почви
3.73 MB (pdf) Свали
Карта - Природни местообитания
5.34 MB (pdf) Свали
Карта - Функционално зониране
6.23 MB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Климат, геология и геоморфология
334.41 KB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Хидрология и хидрография
1.53 MB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Почви
453.51 KB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Подземни води
1.25 MB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Хидрохимия и хидробиология
1.21 MB (pdf) Свали
Доклади от експерти - риби и риболов
2.09 MB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Флора
2.39 MB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Фауна
1.42 MB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Горско-дървестна растителност
505.57 KB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Селско стопанство
1.06 MB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Строителство и инфраструктура
1.14 MB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Информираност на обществеността
320.84 KB (pdf) Свали
Доклади от експерти - развитие на туризъм
1.21 MB (pdf) Свали
Доклади от експерти - Управленска структура
391.59 KB (pdf) Свали