default

Проекти

ПРОЕКТ "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАЖНИ ЗОНИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО" GRF TF 050706 BUL
Проектът беше одобрен и за пилотни места за възстановяване на влажни зони бяха избрани Източната част на о. Персии - на територията на Природен парк "Персина" и блатата Калимок/Бръшлен, разположени до гр. Тутракан.
Повече
Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването" (ВВЗНЗ)
Българският проект "Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването" (ВВЗНЗ) е първият по рода си и се осъществява под егидата на Инвестиционния фонд за намаляване на биогенното замърсяване "Стратегическо партньорство Дунав / Черно море" на Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) - програма, която цели да подпомогне страните от басейна да инвестират в контрола и ограничаването на притока на биогенно замърсяване към Черно море. Проектът е съвместим със Стратегическия план за действие за опазване и възстановяване на Черно море и "Стратегическото партньорство Дунав / Черно море".
Повече
Публично-частните партьорства - в услуга на природата и хората

"Публично-частните партьорства - в услуга на природата и хората"  е Проект, финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма "Административен капацитет" (www.opac.government.bg). Проектът стартира 10.02.2009 година за срок от една година с бюджет от 558 646 лв. Целта на проекта е насърчаване  на реализирането на публично-частните партньорства на територията на природните паркове в България с цел по-ефективно опазване на природната среда и развитие на устойчиви икономически инициативи.

Повече