default

ПРОЕКТ "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАЖНИ ЗОНИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО" GRF TF 050706 BUL

За последния половин век България е загубила повече от 90% от влажните зони около р. Дунав, които са осигурявали поминъка на местното население. Пресушаването на блатата е било средство за борба с маларията и осигуряване на земеделски площи. Днес значението на влажните зони е преосмислено и Българското правителство възприе политика на опазване на влажните местообитания. Основавайки се на минал опит е ясно, че защитата на влажни зони не е достатъчно средство за тяхната консервация. За да се възстанови биоразнообразието в деградирали местообитания са необходими действия, насочени към възстановяване на влажни зони до техния оптимален статус. С тази цел Министерство на околната среда и водите кандидатства с проект към Световната банка.
Проектът беше одобрен и за пилотни места за възстановяване на влажни зони бяха избрани Източната част на о. Персии - на територията на Природен парк "Персина" и блатата Калимок/Бръшлен, разположени до гр. Тутракан. Проектът се състои от три компонента: Компонент А: Възстановяване на влажни зони , включващо изготвяне на детайлен проект, изпълнение на строителни работи и надзор. Компонент Б: Управление на Защитени територии, вкл. планиране на управлението на Защитените територии, повишаване възможностите на институциите, включени в управлението на природните ресурси в защитените територии. Компонент С: Управление, координация и мониторинг на проекта. 

http://www.worldbank.bg/wetlands