default

Публично-частните партьорства - в услуга на природата и хората

"Публично-частните партьорства - в услуга на природата и хората"  е Проект, финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма "Административен капацитет" (www.opac.government.bg). Проектът стартира 10.02.2009 година за срок от една година с бюджет от 558 646 лв. Целта на проекта е насърчаване  на реализирането на публично-частните партньорства на територията на природните паркове в България с цел по-ефективно опазване на природната среда и развитие на устойчиви икономически инициативи.

Изпълнител на проекта е Дирекция на Природен парк "Витоша" в партньорство с дирекциите на природните паркове "Златни пясъци", "Българка", "Врачански Балкан", "Персина", "Рилски Манастир", "Русенски Лом", "Сините камъни", "Странджа", "Шуменско плато" и "Беласица". Дейностите по проекта са насочени към повишаване на капацитета на парковите администрации за прилагане на различните форми на ПЧП, идентифициране на възможностите за ПЧП на територията на природните паркове, пренос на добри международни практики за реализация на ПЧП в защитените територии, разкриване на обществените нагласи и осигуряване на необходимата подкрепа за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове, създаване на благоприятна среда, условия и прозрачни правила за потенциалните партньори на администрациите на природните паркове за участие в ПЧП.

 

Полезни връзки

Министерство на земеделието и храните /МЗХ/

Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ - Плевен

Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ - В. Търново

Басейнова Дирекция Дунавски район - Плевен

Асоциация на парковете в България /АПБ/

Природен парк Витоша

Национален парк Централен балкан

Национален парк Рила

Национален парк Пирин

WWF-България

Дунавски паркове - мрежа от защитени територии

Рамсар

Община Белене

Община Свищов

Община Никопол

 

Партньори

Природен парк Българка

Природен парк Врачански Балкан

Природен парк Рилски манастир

Природен парк Златни пясъци

Природен парк Русенски Лом

Природен парк Сините камъни

Природен парк Странджа

Природен парк Шуменско плато

Природен парк Персина

 

 

За ЕСФ и ОПАК

 

Европейски Социален Фонд http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_bg.htm

Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от Структурните фондове на ЕС, създаден с цел намаляване на различията в равнището на благосъстояние и стандарта на живот в отделните страни-членки на ЕС и в регионите, и по този начин насърчава икономическата и социалната кохезия.

ЕСФ е посветен на насърчаването на заетостта в Европейския съюз. Той подпомага работната сила и компаниите в страните-членки на ЕС за по-успешно справяне с новите, глобални предизвикателства. Накратко:

Финансирането се разпределя между страните-членки и регионите, и по-специално между тези от тях, които се намират по-назад в своето икономическо развитие.

ЕСФ е ключов елемент на Стратегията за растеж и работни места на ЕС, целяща подобряване на живота на гражданите на ЕС, чрез повишаване на техните умения и подобряване на перспективите им в сферата на заетостта.

За постигане на набелязаните цели в рамките на периода 2007-2013 г. между страните-членки и регионите ще бъдат разпределени 75 милиарда евро.

Оперативна програма „Административен капацитет” http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7&lang=bg

В резултат на пълноправното си членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. България участва в Кохезионната политика на Общността през програмния период 2007 – 2013 г. Целта на тази политика е подкрепа за икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на разликата в развитието на регионите и държавите членки. Финансовите инструменти за реализацията на тази цел са Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ). За да усвоява тези средства, България прие своите програмни документи: Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и седем оперативни програми (ОП), една от които е Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК).  ОПАК беше подписана на 3 октомври 2007 г. от еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла.

Стратегическата цел на ОПАК е: Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост; повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система, както и повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество.