Стартира нов проект "Животът на пеликана"
02 Яну. 2023

Стартира нов проект "Животът на пеликана"

Дирекция на природен парк „Персина“ стартира нов проект насочен към опазване на вида къдроглав пеликан.  В края на изминалата година на официална среща в Букурещ, Румъния, беше открит проекта „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716) с акроним „Pelican way of life“ ( “Животът на пеликана”). Основната му цел е опазване на  къдроглавия пеликан на Балканския полуостров, чрез редуциране на застрашаващите го фактори по време на гнездене, миграция и зимуване, както и подобряване на гнездовите местообитания на вида. В България при изпълнението на проекта ДПП „Персина“, ще си партнира с Българското дружество за защита на птиците.

Къдроглавия пеликан се превърна в емблематичен вид за блатото Песчина на територията на Поддържан резерват „Песчински блата“ в ПП „Персина“. През последните години колонията, която се установи там постепенно се разраства, което налага изпълнението на дейности насочени към намаляване на безпокойството и подобряване условията за гнездене.

По проект „Животът на пеликана“ са заложени за изпълнение следните основни дейности: проучване на гнездовата, мигриращата и зимуващата популация на вида, изграждане на нови гнездови местообитания, информационни кампании сред рибари и ловци, обучителни семинари, образователни и комуникационни дейности за широката общественост и др.

Тяхното изпълнение е с продължителност пет години и се координира от Rewilding Europe в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Румънското орнитологично дружество (SOR), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Дирекция на Природен парк „Персина“ - Белене, Rewilding - Украйна и Rewilding – Дунавска делта. В проекта са включени 27 Специално защитени зони от Натура 2000, които са ключови за пеликана по черноморско-средиземноморския прелетен път. В България Натура 2000 зоните, в които ще се извършват дейности са десет: „Сребърна“ BG0000241, „Комплекс Беленски острови“ BG0002017, „Шабленски езерен комплекс“ BG0000156, „Бургаско езеро“ BG0000273, „Комплекс Мандра-Пода“ BG0000271, „Атанасовско езеро“ BG0000270, „Комплекс Стралджа“ BG0002028, „Язовир Овчарица“ BG0002023, „Студен Кладенец“ BG0002013 и „Язовир Розов Кладенец“ BG0002022.

Проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716) е финасиран по програма Life на Европейския съюз.  


 „В България къдроглавият пеликан гнезди в езерото Сребърна и в блато Песчина на остров Персин. Поречието на река Дунав, Бургаските влажни зони и големите язовири в южната част на страната са едни от най-важните места, където видът се среща по време на миграция и зимуване. Пеликанът е добър индикатор за екологичното състояние на влажните зони, които обитава.“ споделя Свилен Чешмеджиев от БДЗП.   


Текст: Даниела Каракашева 

гл. спец. връзки с обществеността

и образователни програми към ДПП „Персина“