Природен парк 'Персина'
Природен парк "Персина" е уникален за България. Обявяването му цели съхраняването и възстановяването на крайдунавски влажни зони и запазване на естественото състояние на многобройните острови. Уникалността и голямата значимост на Комплекс Беленски острови е причината, поради която е обяен за най - голямото по площ Рамсарско място в България.
Природен парк 'Персина'
Природен парк 'Персина'
Природен парк "Персина" е едно от петдесетте орнитологично важни места в България, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, като защитена зона и по двете директиви: Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.
Природен парк 'Персина'
Растителни видове

Растителни видове

Описани са 475 вида висши растения, 162 от тях са тясно свързани с наличието на вода. Естествените горски съобщества са представени от различии асоциации, доминиращи от върби. Представители на храстовия етаж на естествените гори са къпината, глогът, кучешкият дрян, червената калина, чашкодрянът, аморфата.
ПП Персина е важно място за съхранение на популациите на растителни видове, включени в приложение I на Бернската конвенция като водната лейка, дяволския орех и четирилистното разковниче или вписани в Червената книга на България като триръбест ръждавец, щитовидна какичка, обикновена мехурка, жълта и бяла водна роза, блатното кокиче, блестящата млечка и други.
Виж още
Животински видове

Животински видове

В Парка се срещат около 1100 животински вида, включително 250 зоопланктони и 99 зообентосни вида, както и над 770 вида безгръбначни с 35 вида охлюви и 16 вида миди. Най-голямото богатство на парка са птиците. Описани са над 200 вида и почти всички имат консервационен статус. Беленският комплекс от острови е определен като един от петте най-важни за региона местообитания на големия корморан, малкия корморан, нощна чапла, гривеста чапла, малка бяла чапла, голяма бяла чапла, червената чапла, лопатарката, блестящият ибис, белооката потапница, речната и белочела рибарка.
Виж още

Новини

1
21 Септ. 2023
Доброволците се включиха в мониторинг на видовото разнообразие на влажните зони на остров Персин
1
23 Авг. 2023
Церемония за стартиране на строително-монтажните дейности
лого
21 Авг. 2023
Покана за участие на студенти в доброволчески консервационен лагер
12
10 Авг. 2023
Официално събитие - Първа копка по пткриване на строителен обект
2
09 Авг. 2023
Втори урок посветен на "Рибите в река Дунав"
Детска еко - ваканция'23
04 Авг. 2023
„Рибите в река Дунав“ това е темата на поредния урок включен................
Образователен лагер "Пеликан"
28 Юли 2023
Международен Образователен лагер „Пеликан“ в Делтата на река Дунав

 
ДВ14
25 Юли 2023
В разгара на лятото Дирекция на Природен парк „Персина“ стартира по традиция образователна практика за деца „Детска еко-ваканция‘23“. Заниманията включват набор от уроци с екологична насоченост по предварително подбрани от експертите в дирекцията теми, свързани с биологичното разнообразие в парка и опазването на околната среда. Целта на уроците е да насочат вниманието към проблемите свързани с опазването на видовете и природата, а също и да популяризират дейността на дирекцията.

Добре дошли в сайта на природен парк “Персина”

Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.
Виж още

Партньори