Природен парк 'Персина'
Природен парк "Персина" е уникален за България. Обявяването му цели съхраняването и възстановяването на крайдунавски влажни зони и запазване на естественото състояние на многобройните острови. Уникалността и голямата значимост на Комплекс Беленски острови е причината, поради която е обяен за най - голямото по площ Рамсарско място в България.
Природен парк 'Персина'
Природен парк 'Персина'
Природен парк "Персина" е едно от петдесетте орнитологично важни места в България, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, като защитена зона и по двете директиви: Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.
Природен парк 'Персина'
Растителни видове

Растителни видове

Описани са 475 вида висши растения, 162 от тях са тясно свързани с наличието на вода. Естествените горски съобщества са представени от различии асоциации, доминиращи от върби. Представители на храстовия етаж на естествените гори са къпината, глогът, кучешкият дрян, червената калина, чашкодрянът, аморфата.
ПП Персина е важно място за съхранение на популациите на растителни видове, включени в приложение I на Бернската конвенция като водната лейка, дяволския орех и четирилистното разковниче или вписани в Червената книга на България като триръбест ръждавец, щитовидна какичка, обикновена мехурка, жълта и бяла водна роза, блатното кокиче, блестящата млечка и други.
Виж още
Животински видове

Животински видове

В Парка се срещат около 1100 животински вида, включително 250 зоопланктони и 99 зообентосни вида, както и над 770 вида безгръбначни с 35 вида охлюви и 16 вида миди. Най-голямото богатство на парка са птиците. Описани са над 200 вида и почти всички имат консервационен статус. Беленският комплекс от острови е определен като един от петте най-важни за региона местообитания на големия корморан, малкия корморан, нощна чапла, гривеста чапла, малка бяла чапла, голяма бяла чапла, червената чапла, лопатарката, блестящият ибис, белооката потапница, речната и белочела рибарка.
Виж още

Новини

1
07 Дек. 2023

Публични събития по проект 

1
07 Дек. 2023
Информационен ден за приключване на проекта
1
07 Дек. 2023
Официална церемония по откриване на обект
1
06 Дек. 2023
Проведе се годишното заседание на Консултативния съвет към ДПП "Персина"
1
06 Дек. 2023
В края на ноември се проведе обществено обсъждане на изпълнението на ПУ на ПП "Персина"
Заливаема гора
10 Ноем. 2023
Публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на ПП "Персина"
1
21 Септ. 2023
Доброволците се включиха в мониторинг на видовото разнообразие на влажните зони на остров Персин
1
23 Авг. 2023
Церемония за стартиране на строително-монтажните дейности

Добре дошли в сайта на природен парк “Персина”

Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.
Виж още

Партньори