default

За парка

Обща информация

Природен парк "Персина" е обявен на 4 декември 2000 година с обща площ 21 762,2 ха. разположен е на територията на три общини: Никопол, Белене и Свищов.
Природен парк "Персина" е уникален за България. Обявяването му цели съхраняването и възстановяването на крайдунавски влажни зони и запазване на естественото състояние на многобройните острови. Островите влизащи в състава на парка, се разделят на две островни групи - Никополска островна група и Комплекс Беленски острови. тук се намира най - големият български дунавски остров - Персин, дал името на природния парк. Уникалността и голямата значимост на Комплекс Беленски острови е причината, поради която е обяен за най - голямото по площ Рамсарско място в България.

Комплекс Беленски острови


Природен парк "Персина" е едно от петдесетте орнитологично важни места в България, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, като защитена зона и по двете директиви: Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.
Естественото състояние на островите в състава на парка, уникалното му разположение, динамиката на река Дунав правят ПП "Персина" един от ключовите основатели и членове на  асоцияцията "Дунавски паркове". Международната организация е основана през 2014 година като резултат от дългогодишна работа и съвместно международно сътрудничество между 20 защитени територии по река Дунав. В настоящия момент в Асоциацията членуват 12 организации.

За Дирекцията

Управлението на защитената територия се осъществява от Дирекцията на Природен парк "Персина", създадена на 10 май 2001 г. Тя е на пряко подчинение на Изпълнителна  агенция по горите към Министерството на земеделието и храните. Дирекцията е разположена в град Белене, малък град на брега на Дунав.

Посетителски център на ПП "Персина"


Помещава се  в просторна и модерна административна сграда с посетителски център, построена с финансовата подкрепа на Проект “Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването” финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Световна банка.


 

Екип на Дирекцията

  • Директор – инж. Стела Божинова
  • Главен експерт биоразнообразие
  • Главен специалист връзки с обществеността и образователн ипрограми
  • Главен специалист устройство и уредба на парка, финансов контрол и деловодство
  • Старши счетоводител
  • Горски инспектор